Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Mimořádná investiční příležitost - Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2 v zástavbě, v Praze 10 Dolní Měcholupy

Mimořádná investiční příležitost  -  Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2  v zástavbě v Praze 10 Dolní Měcholupy   


Soudní odhad ceny pozemku: 51.100.000,-Kč

Vyvolávací cena: 27.900.000,-Kč !!! 


https://www.drazebniweb.cz


 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Zahájení dražby:  12.12.2018 v 14:00 hod.

Ukončení dražby: 12.12. 2018 v 15:00 hod.

 

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

                                                                            

Nejnižší podání:  27.900.000,- Kč

Dražební jistota:    není požadována

Minimální příhoz:       10.000,- Kč

                                                                       

Předmětem dražby  jsou nemovitosti v majetku dlužníka – zástavce a nemovitosti v majetku navrhovatele:

       -  parcela 581/1 o výměře  21770m2, trvalý trávní porost

          v části  C LV omezení vlastnického práva je zapsáno:

       Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 50.000,-Kč M. Dohnal  pov. k ½ parc.   581/1

          Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč M.Dohnal  pov.   k ½ parc.  581/1

Vše zapsáno na LV  č. 662 u Kat. úřadu pro hlavní město Prahu, Kat. prac. Praha, obec Praha, kat. území Dolní Měcholupy

Po úhradě ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby vymazána!!!

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 51.100.000,-Kč.

Popis a stav předmětu dražby :

Předmětem dražby je pozemek  p.č.581/1 s příslušenstvím (trvalé porosty). Pozemek je situovaný v k.ú. Dolní Měcholupy a  tvoří volnou plochu v dané lokalitě  hl. m. Prahy, při místní komunikaci „Kutnohorská“. V kontextu širšího okolí se jedná o oblast, která se vyznačuje svým charakterem dle platného ÚP jako oblast rozvoje pro účely bydlení. Celková plocha pozemku p.č.581/1 je 21.770,- m2, k.ú. Dolní Měcholupy , je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením). Dopravní obslužnost dané oblasti je dobrá. Komunikace „Kutnohorská“, tvoří páteřní obslužnou komunikace dané oblasti. Inženýrské sítě jsou zavedené v dostupné vzdálenosti.

Plocha pozemku tvoří souvislou plochu. Oblast není zasažena významnými negativními ekologickými vlivy. Přístup k pozemku je možný z okolních obslužných komunikací.

Pozemek  p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy je začleněný v platném územním plánu v území s typem využití OP/OB a ZMK/ZP. Využití pozemků je přípustné pouze v intencích podmínek stanovených platným územním plánem. Celková plocha pozemku p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy, je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením).

Daná oblast je určena svým charakterem jako oblast rozvoje bydlení. Aktuálně město Praha připravuje nový územní plán (tzv. Metropolitní plán). Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018. V navrženém novém územním plánu je předmětný pozemek p.č. 581/1, k.ú. Dolní Měcholupy začleněný v zastavitelném území větší plochou (odborný odhad znalce 50%).

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a intenzitě užívání a je podrobně popsán ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz.


Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.       10.12.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  2.       11.12.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. – doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  3.       Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky, cena prohlídky 1.000,-Kč. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby 

         

Zástavce příkladně spolupracuje s dražebníkem, je možná prohlídka pozemků bez omezení.  Po úhradě ceny dosažené vydražením bude předmět dražby předán vydražiteli bez komplikací a zbavený všech omezení vlastnických práv!!!

                                                                   

                                                                          

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz .

 

 

Nezbytné podmínky účasti na dražbě:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Nezbytné podmínky účasti na dražbě:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz  

Způsob registrace účastníků dražby (dražitelů):

Registrace občana ČR, osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR

Uživatel se registruje na portálu elektronických dražeb. V registračním formuláři si zvolí svůj email a heslo, vyplní podle pokynů tam uvedených své identifikační údaje, seznámí se a vysloví souhlas s Dražebním řádem portálu www.drazebniweb.cz a stiskem tlačítka registraci potvrdí. Při registraci na portál je zaslán ověřovací e-mail pro ověření vlastnictví e-mail adresy a souhlasu s registrací.

Po podání přihlášky k dražbě je zaslán e-mail s odkazem na stažení formuláře pro ověření totožnosti.

Na tomto registračním formuláři:

- doplní datum a místo, nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu: Aukční centrum Bussmark s.r.o.  Bezručova 249, 28201 Český Brod,  

Po obdržení a kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel.

Registraci lze provést po předchozí dohodě rovněž osobně v sídle dražebníka (kontakt Miloš Hora 602141404). (Pozn.: Ověřený uživatel se může přihlašovat (zapisovat) do všech dražeb na portále www.drazebniweb.cz, aniž by se musel znovu registrovat.) Registrace cizince a právnické osoby se sídlem mimo ČR Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR se předem kontaktují u dražebníka.. Tento cizinec či právnická osoba se sídlem mimo ČR poté podle pokynů dražebníka vyplní registrační formuláře na www.drazebniweb.cz                                                                       

Zápis do dražby :

Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál www.drazebniweb.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle §3 a §36 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Zprávu o tom, že je dražitel zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, uvedenou v registraci. Jsou-li splněny ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby vždy.

Způsob elektronické dražby:

Elektronická dražba proběhne dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění od nejnižšího podání směrem nahoru. Účastníci elektronické dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby. Účastníci elektronické dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci elektronické dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky elektronické dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému a tímto systémem zaznamenáno.

Dražba se koná, dokud účastníci elektronické dražby činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas ukončení dražby. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv účastníkem elektronické dražby podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep účastníkovi elektronické dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli elektronické dražby zaslán email s oznámením této skutečnosti.

O prodloužení o 1h při nedostupnosti dražební síně informuje licitátor pouze prostřednictvím záznamu v logu, nikoliv e-mailem. Obecně se v průběhu dražby neodesílají e-maily, aby nedocházelo k omezování výkonu a dostupnosti.

Odhlášení z dražby: Účastník elektronické dražby, který se rozhodne v dražbě nepokračovat, se nemůže odhlásit se z dražby.

Elektronická dražba bude provedena dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a Dražebního řádu internetového portálu www.drazebniweb.cz.                                                                                

Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi cenu dosaženou vydražením převodem nebo v hotovosti při dodržení podmínek pro platby v hotovosti dle Zákona nebo na účet č.: 601412/5500 do 30 dnů od skončení dražby, takto:

  1. nejpozději do 10 dnů ode dne skončení dražby uhradit částku ve výši 1.000.000,-Kč Jako část ceny dosažené vydražením, variabilní symbol uvede v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba – IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Jako poznámku uvede: pozemky D. Měcholupy. Bude-li banka poskytující úvěr na úhradu ceny dosažené vydražením požadovat, aby účet pro úhradu ceny dosažené vydražením byl vedený u ní, může vydražitel dražebníka včas požádat o založení takovéhoto účtu (veškeré náklady s tím spojené nese vydražitel), avšak nárok na zřízení tohoto účtu vydražitel nemá a případným nezřízením účtu není nijak dotčena povinnost vydražitele uvedená v první větě tohoto článku. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná.
  2. zbývající část ceny dosažené vydražením uhradí vydražitel stejným způsobem dle bodu 1, nejpozději však do 30 dnů, ode dne skončení dražby. Pokud tak neučiní, dražbu zmaří.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně, tj. od vydražitele není v případě vydražení a zaplacení vydražené ceny za prodej předmětu dražby vybírána žádná odměna.

Způsob určení vydražitele v případě podle § 47 odst. 10 zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Elektronický dražební systém na portálu www.drazebniweb.cz, neumožňuje, aby více účastníků dražby učinilo stejné nejvyšší podání vyjma osoby, které svědčí předkupní právo. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřenými opisy do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Dražebník sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo doloženo účastníkovi dražby na email uvedený při registraci. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

Nabytí vlastnického práva

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené vydražením ve výše uvedených lhůtách, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby a uhradí náklady dražby i dražby opakované ve výši sjednané odměny za provedení dražby mezi navrhovatelem dražby a dražebníkem dle § 48 odst. 1 a § 51 odst.4 Zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

Předání předmětu dražby vydražiteli

Po uhrazení ceny dosažené vydražením, bude předmět dražby za účasti dražebníka protokolárně předán vydražiteli v termínu, na kterém se dohodnou vydražitel, bývalý vlastník a dražebník.

Předání předmětu dražby však nebude provedeno dříve, než-li 5 pracovních dnů ode dne vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví dražebníkem vydražiteli. Záloha na náklady spojené s předáním předmětu dražby byla stanovena na částku 50.000,-Kč, kterou je vydražitel povinen uhradit společně s cenou dosaženou vydražením.

Upozornění pro osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi toto své právo originálními listinami nebo úředně ověřenými kopiemi těchto originálů nejpozději do zahájení dražby.  Ti účastníci dražby, kteří mají předkupní právo všichni spoluvlastníci nebo ti, kteří mají zapsané předkupní právo na příslušném LV jsou zvýhodněni tím, že jim stačí pouze dorovnat nabídku jiného účastníka dražby, který nemá předkupní právo. 

DATUM: 12.12. 2018
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dražební vyhláška
foto1
LV
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Nelze dražit osobněNelze dražit po telefonuChci dražit po internetu


Položky dražby:

Počet zobrazení: 482