Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Lukrativní byt Holešovice - upuštěno


Na základě pokynů od navrhovatele z důvodu dohody o narovnání se od dražby nedobrovolné opakované elektronické upouští!


DRAŽBA  NEDOBROVOLNÁ  ELEKTRONICKÁ  OPAKOVANÁ BYTOVÉ JEDNOTKY V PRAZE HOLEŠOVICÍCH


www.drazebniweb.cz

 


Na úhradu splatných zajištěných pohledávek v celkové výši 8.500.000,-Kč.

 

Vyvol. cena : 7.490.000,-Kč !!!

Soudní odhad ceny nemovitostí: 11.660.000,-Kč ZAČÁTEK DRAŽBY ÚTERÝ: 

11.12.2018 V 13:00

UKONČENÍ DRAŽBY ÚTERÝ:

11.12.2018 V 14:00

 

 

Byt o rozloze 106m2,

vhodný i k podnikání, v atraktivní  lokalitě v Praze  

                Holešovicích ul. Tovární č.p. 1270. 

Více na tel.:602 14 14 04 nebo na  www.bussmark.cz

 

 

Dražební místnost: 

www.drazebniweb.cz

 

 

 

značení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

Předmětem dražby  jsou  nemovitosti:

-          č.p/č.jednotky - 1270/3  byt,

podíl na spol. částech domu a poz.    10601/267432

vymezeno v: budova Holešovice, č.p. 1270, byt. dům, LV 4296, na parcele 1105, LV 4296

                        parcela 1105, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 677m2

v části C LV je zapsáno:

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 2.355.000,-Kč a přísl. pro Wüstenrot hypotéční banka a.s.   pov. k: jednotka 1270/3

Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 1.400.000,-Kč a přísl. pro Wüstenrot hypotéční banka a.s.   pov. k: jednotka 1270/3 

Vše zapsáno na LV č. 10319 u Katastr. úřadu pro hlm. Prahu, Kat. prac Praha, obec Praha, Kat. území Holešovice       

 

       Po doplacení ceny dosažené vydražením bude byt předán vydražiteli bez jakéhokoliv omezení vlastnických práv. !!!

 

Popis a stav předmětu dražby :

Jedná se o prostorný, zrekonstruovaný byt o rozloze 106m2 a dispozici 3+kk. Byt se nachází v 1. mírně zvýšeném podlaží cihlového domu s výtahem ve velmi žádané a atraktivní lokalitě v Praze Holešovicích ul. Tovární. Byt je ve velmi dobrém stavu a je vybaven plastovými okny. Bytový dům prošel zdařilou rekonstrukcí v rámci které, byl vybaven moderními technologiemi ( vstup na čipy apod.). Podlahovou krytinu v koupelně tvoří dlažba, v pokojích zachovalé a udržované parkety, v ostatních částech bytu pak plovoucí podlahy. V koupelně je rohová vana. WC je samostatné. Kuchyňská linka je nová včetně vestavěného sporáku. K bytu náleží prostorný sklep-5,5m2. Vytápění bytu je ústřední plynové se samostatným kotlem pro byt. K dispozici je internet a kabelová TV. V blízkém okolí je veškerá občanská vybavenost. Výborná je i dostupnost MHD. Parkování v ulici před domem. Stav bytu odpovídá stáří a běžnému užívání.


Nejnižší podání:               7.490.000,-Kč

Minimální příhoz:               10.000,-Kč

Dražební jistota:               není požadována


 

 

Nezbytné podmínky účasti na dražbě:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Způsob registrace účastníků dražby (dražitelů):

Registrace občana ČR, osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR

Uživatel se registruje na portálu elektronických dražeb. V registračním formuláři si zvolí svůj email a heslo, vyplní podle pokynů tam uvedených své identifikační údaje, seznámí se a vysloví souhlas s Dražebním řádem portálu www.drazebniweb.cz a stiskem tlačítka registraci potvrdí. Při registraci na portál je zaslán ověřovací e-mail pro ověření vlastnictví e-mail adresy a souhlasu s registrací.

Po podání přihlášky k dražbě je zaslán e-mail s odkazem na stažení formuláře pro ověření totožnosti.

Na tomto registračním formuláři:

- doplní datum a místo, nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu: Aukční centrum Bussmark s.r.o. Bezručova 249, 28201 Český Brod.  

Po obdržení a kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel.

Registraci lze provést po předchozí dohodě rovněž osobně v sídle dražebníka. Kontaktní osoba Miloš Hora 602141404. (Pozn.: Ověřený uživatel se může přihlašovat (zapisovat) do všech dražeb na portále www.drazebniweb.cz, aniž by se musel znovu registrovat.) Registrace cizince a právnické osoby se sídlem mimo ČR Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR se předem kontaktují u dražebníka. Tento cizinec či právnická osoba se sídlem mimo ČR poté podle pokynů dražebníka vyplní registrační formuláře na www.drazebniweb.cz                                                                       

Zápis do dražby :

Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál www.drazebniweb.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle §3 a §36 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Zprávu o tom, že je dražitel zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, uvedenou v registraci. Jsou-li splněny ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby vždy.

Způsob elektronické dražby:

Elektronická dražba proběhne dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění od nejnižšího podání směrem nahoru. Účastníci elektronické dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby. Účastníci elektronické dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci elektronické dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky elektronické dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému a tímto systémem zaznamenáno.

Dražba se koná, dokud účastníci elektronické dražby činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas ukončení dražby. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv účastníkem elektronické dražby podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep účastníkovi elektronické dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli elektronické dražby zaslán email s oznámením této skutečnosti.

O prodloužení o 1h při nedostupnosti dražební síně informuje licitátor pouze prostřednictvím záznamu v logu, nikoliv e-mailem. Obecně se v průběhu dražby neodesílají e-maily, aby nedocházelo k omezování výkonu a dostupnosti.

Odhlášení z dražby: Účastník elektronické dražby, který se rozhodne v dražbě nepokračovat, se nemůže odhlásit se z dražby.

Elektronická dražba bude provedena dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a Dražebního řádu internetového portálu www.drazebniweb.cz                                                                                 

Úhrada ceny dosažené vydražením:

Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi cenu dosaženou vydražením převodem nebo v hotovosti při dodržení podmínek pro platby v hotovosti dle Zákona nebo na účet č.: 601412/5500 do 30 dnů od skončení dražby, takto:

  1.    nejpozději do 10 dnů ode dne skončení dražby uhradit částku ve  výši 500.000,-Kč Jako část ceny dosažené vydražením, variabilní symbol uvede v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba – IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Jako poznámku uvede: Byt Holešovice. Bude-li banka poskytující úvěr na úhradu ceny dosažené vydražením požadovat, aby účet pro úhradu ceny dosažené vydražením byl vedený u ní, může vydražitel dražebníka včas požádat o založení takovéhoto účtu (veškeré náklady s tím spojené nese vydražitel), avšak nárok na zřízení tohoto účtu vydražitel nemá a případným nezřízením účtu není nijak dotčena povinnost vydražitele uvedená v první větě tohoto článku. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná.
  2.   zbývající část ceny dosažené vydražením uhradí vydražitel stejným způsobem dle bodu  1, nejpozději však do 30 dnů, ode dne  skončení dražby. Pokud tak neučiní, dražbu zmaří.

 

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně, tj. od vydražitele není v případě vydražení a zaplacení vydražené ceny za prodej předmětu dražby vybírána žádná odměna.

Způsob určení vydražitele v případě podle § 47 odst. 10 zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Elektronický dražební systém na portálu www.drazebniweb.cz, neumožňuje, aby více účastníků dražby učinilo stejné nejvyšší podání vyjma osoby, které svědčí předkupní právo. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřenými opisy do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Dražebník sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo doloženo účastníkovi dražby na email uvedený při registraci. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

Nabytí vlastnického práva

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené vydražením ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby a uhradí náklady dražby i dražby opakované ve výši sjednané odměny za provedení dražby mezi navrhovatelem dražby a dražebníkem dle § 48 odst. 1 a § 51 odst.4 Zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

Předání předmětu dražby vydražiteli

Po uhrazení ceny dosažené vydražením, bude předmět dražby za účasti dražebníka protokolárně předán vydražiteli v termínu, na kterém se dohodnou vydražitel, bývalý vlastník a dražebník.

Předání předmětu dražby však nebude provedeno dříve, než-li 5 pracovních dnů ode dne vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví dražebníkem vydražiteli. Záloha na náklady spojené s předáním předmětu dražby byla stanovena na částku 50.000,-Kč, kterou je vydražitel povinen uhradit společně s cenou dosaženou vydražením.

 Upozornění pro osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi toto své právo originálními listinami nebo úředně ověřenými kopiemi těchto originálů nejpozději do zahájení dražby.  Ti účastníci dražby, kteří mají předkupní právo všichni spoluvlastníci nebo ti, kteří mají zapsané předkupní právo na příslušném LV) jsou zvýhodněni tím, že jim stačí pouze dorovnat nabídku jiného účastníka dražby, který nemá předkupní právo. 

Závěrečné ustanovení

Tato dražební vyhláška se řídí pokyny navrhovatele se souhlasem dražebníka. Pokyny jsou plně v souladu se Zákonem 26/2000 Sb. v platném znění a dalších předpisů souvisejících.  Pokud tato dražební vyhláška neobsahuje některá konkrétní sdělení, která nejsou Zákonem stanovena pro platnost dražební vyhlášky, jsou dotčené osoby povinny, řídit se ustanoveními, která Zákon stanoví. V případě, že práva a povinnosti, které jsou Zákonem upraveny a nejsou uvedeny v této Dražební vyhlášce, neboť nejsou pro platnost a účinnost dražební vyhlášky povinnými, tyto dražebník neuvádí.


DATUM: 11.12. 2018
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dražební vyhláška
odložení + dodatek č 1
ozn o upuštění


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Položky dražby:

Počet zobrazení: 424
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBA:

ŘEDITEL SEKCE

MILOŠ HORA

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

JE VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY