Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Samostatně stojící rekonstruovaný objektu ve Sviňištanech u Náchoda. UPUŠTĚNO

OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY

 

Na základě § 46 odst. 1 písmeno f) Zákona 26/ 2000 Sb. v platném znění upouští    dražebník od dražby nedobrovolné elektronické.

 


DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ

Samostatně stojícího rekonstruovaného objektu ve Sviňištanech u Náchoda.

 

Nemovitost lze využít pro komerční účely popř. i jako rodinný dům k luxusnímu bydlení.

 

 

  

 

Soudní odhad: 3.600.000,-Kč

Vyvolávací cena: 1.800.000,-Kč

Dražební jistota: není požadována

Příhoz: 10.000,-Kč

 

 Dne 16.01.2018 OD 14:00 na portálu www.drazebniweb.cz

 

Více info na www.bussmark.cz


Dražební vyhláška pro dražbu nedobrovolnou elektronickou

                                                    (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky 18/2014 Sb. )

 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Zahájení dražby:               16.01.2019 od 14:00

Ukončení dražby bude nejdříve za 60 minut.

 

Soudní odhad: 3.600.000,-Kč

Vyvolávací cena: 1.800.000,-Kč

Dražební jistota: není požadována

Příhoz: 10.000,-Kč

 

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.         08.01.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučujeme po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  2.         09.01.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - doporučujeme po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.   Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

 

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

Předmětem dražby  jsou  nemovitosti:

       -    parcela č. 129/1 o výměře 347m2  ostatní plocha,

       -    parcela č. 129/2 o výměře 152m2 zast. plocha a nádvoří

                 Součástí je stavba: Svinišťany, čp 25, bydlení

                 Stavba stojí na poz. p.č. 129/2

-          parcela č. 129/4, o výměře 157m2, ostatní plocha 

       v části C. LV je zapsáno

        Zástavní právo smluvní č. úvěru 10060/15/LCD

-          do cel výše 1.300.000,-Kč

-          bud. pohl. do cel. výše 2.600.000,-Kč

Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4

Zákaz zcizení  Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4

Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 36.075,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)

pov. k parc 129/1,2,4

Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 112.573,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)

pov. k parc 129/1,2,4

Vše zapsáno na LV 587 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac.  Náchod, obec Dolany, katastrální území Svinišťany

Dne 27.6.2018 byl podán návrh na vklad Zástavního práva smluvního ve prospěch navrhovatel ve výši 100.000,-Kč na příslušný Katastrální úřad.  Zapsání zástavního práva na příslušný LV je nutnou podmínkou pro provedení dražby nedobrovolné.

 

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 3.600.000,-Kč, jak vyplývá ze znaleckého posudku č. 351-52.18,datum vyhotovení 3.9.2018.

 

Popis a stav předmětu dražby :

Jedná se o samostatně stojící objekt č.p. 25 v Sviňištanech dokončený v r. 1974. V r. 1993 byla provedena dílčí rekonstrukce a nyní z 90% je objekt celkově rekonstruovaný, chybí pouze finální úpravy. Objekt je přízemní nepodsklepená budova s plochou střechou, bez podkroví. Dispozičně zahrnuje v úrovní přízemí vlastní prodejnu s bočním prostorem pro rychlé občerstvení a sociální zařízení pro návštěvníky bufetu. (odděleně wc ženy a muži, umývárny) Z jídelny/občerstvení se vstupuje do kanceláře vedoucího, která navazuje na sociální zařízení s umyvárnou pro zaměstnance. Druhý vchod pro personál a vedoucího byl vybudován v zadní části budovy z parkoviště. Dále navazuje sklad potravin a příruční sklad, ze skladu je východ na nakládací rampu, kde jsou skladovány obaly. Základy jsou s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo je tvárnicové. Střecha je plochá z panelů. Krytinu tvoří vícevrstvá živice. Klempířské prvky střechy a fasády jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou štukované hladké. Fasáda břízolitová škrábaná, na části skladu nedokončená. Vnitřní keramické obklady jsou v běžném rozsahu v sociálních zařízeních. Dveře vchodové jsou nové plastové bezpečnostní. Okna jsou nová plastová. Na podlahách převažuje teracová dlažba a beton s cementovým potěrem, v sociálních zařízení je keramická dlažba. Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy (byl zpracován projekt k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení na plynofikaci objektu). Elektroinstalace je světelná i motorová nově zavedená. Nově vybudované odpady, nově vybudována vodovodní instalace. Ohřev teplé vody zajišťuje el.bojler. Na objektu je bleskosvod. V kuchyni je zabudována pec na pizzu na dřevo a zároveň provedena revize komínu.

K budově přiléhá nově vybudovaná terasa se zámkovou dlažbou a přední a zadní parkoviště, též vydlážděné. U budovy se nachází pevný zmrzlinový stánek, komplet vybavený a funkční. Objekt je zabezpečen ocelovými mřížemi a vnější sokl obložen pásky z kabřince. Vepředu je vybudován okrasný cihlový plůtek. Je vytvořen architektonický projekt na výstavbu rychlého občerstvení. Nemovitost lze využít i jako rodinný dům k luxusnímu bydlení.

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka, nawww.bussmark.cz   a  www.drazebniweb.cz


 

 

Způsob registrace účastníků dražby (dražitelů):

 

Registrace občana ČR, osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR

 

Uživatel se registruje na portálu elektronických dražeb. V registračním formuláři si zvolí svůj email a heslo, vyplní podle pokynů tam uvedených své identifikační údaje, seznámí se a vysloví souhlas s Dražebním řádem portálu www.drazebniweb.cz a stiskem tlačítka registraci potvrdí. Při registraci na portál je zaslán ověřovací e-mail pro ověření vlastnictví e-mail adresy a souhlasu s registrací.

 

Po podání přihlášky k dražbě je zaslán e-mail s odkazem na stažení formuláře pro ověření totožnosti.

 

Na tomto registračním formuláři:

 

- doplní datum a místo, úředně ověří svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu: Aukční centrum Bussmark s.r.o. Bezručova 249, 28201 Český Brod.  

 

Po obdržení a kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel.

 

Registraci lze provést po předchozí dohodě rovněž osobně v sídle dražebníka. Kontaktní osoba Miloš Hora 602141404. (Pozn.: Ověřený uživatel se může přihlašovat (zapisovat) do všech dražeb na portále www.drazebniweb.cz, aniž by se musel znovu registrovat.) Registrace cizince a právnické osoby se sídlem mimo ČR Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR se předem kontaktují u dražebníka. Tento cizinec či právnická osoba se sídlem mimo ČR poté podle pokynů dražebníka vyplní registrační formuláře na www.drazebniweb.cz                                                                       

 

Zápis do dražby :

 

Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál www.drazebniweb.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle §3 a §36 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Zprávu o tom, že je dražitel zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, uvedenou v registraci. Jsou-li splněny ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby vždy.

 

Způsob elektronické dražby:

 

Elektronická dražba proběhne dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění od nejnižšího podání směrem nahoru. Účastníci elektronické dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby. Účastníci elektronické dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci elektronické dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky elektronické dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému a tímto systémem zaznamenáno.

 

Dražba se koná, dokud účastníci elektronické dražby činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas ukončení dražby. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv účastníkem elektronické dražby podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep účastníkovi elektronické dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli elektronické dražby zaslán email s oznámením této skutečnosti.

 

O prodloužení o 1h při nedostupnosti dražební síně informuje licitátor pouze prostřednictvím záznamu v logu, nikoliv e-mailem. Obecně se v průběhu dražby neodesílají e-maily, aby nedocházelo k omezování výkonu a dostupnosti.

 

Odhlášení z dražby: Účastník elektronické dražby, který se rozhodne v dražbě nepokračovat, se nemůže odhlásit se z dražby.

 

Elektronická dražba bude provedena dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a Dražebního řádu internetového portálu www.drazebniweb.cz                                                                                 

 

Úhrada ceny dosažené vydražením:

 

Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi cenu dosaženou vydražením převodem nebo v hotovosti při dodržení podmínek pro platby v hotovosti dle Zákona nebo na účet č.: 601412/5500 do 30 dnů od skončení dražby, takto:

 

  1.    nejpozději do 10 dnů ode dne skončení dražby uhradit částku ve výši 500.000,-Kč Jako část ceny dosažené vydražením, variabilní symbol uvede v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba – IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Jako poznámku uvede: Svinišťany. Bude-li banka poskytující úvěr na úhradu ceny dosažené vydražením požadovat, aby účet pro úhradu ceny dosažené vydražením byl vedený u ní, může vydražitel dražebníka včas požádat o založení takovéhoto účtu (veškeré náklady s tím spojené nese vydražitel), avšak nárok na zřízení tohoto účtu vydražitel nemá a případným nezřízením účtu není nijak dotčena povinnost vydražitele uvedená v první větě tohoto článku. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná.
  2.   zbývající část ceny dosažené vydražením uhradí vydražitel stejným způsobem dle bodu  1, nejpozději však do 30 dnů, ode dne  skončení dražby. Pokud tak neučiní, dražbu zmaří.

 

 

 

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

 

 

 

Způsob určení vydražitele v případě podle § 47 odst. 10 zák. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

 

Elektronický dražební systém na portálu www.drazebniweb.cz, neumožňuje, aby více účastníků dražby učinilo stejné nejvyšší podání vyjma osoby, které svědčí předkupní právo. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřenými opisy do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Dražebník sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo doloženo účastníkovi dražby na email uvedený při registraci. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

 

Nabytí vlastnického práva

 

K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené vydražením ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení příklepu. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby a uhradí náklady dražby i dražby opakované ve výši sjednané odměny za provedení dražby mezi navrhovatelem dražby a dražebníkem dle § 48 odst. 1 a § 51 odst.4 Zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

 

Předání předmětu dražby vydražiteli

 

Po uhrazení ceny dosažené vydražením, bude předmět dražby za účasti dražebníka protokolárně předán vydražiteli v termínu, na kterém se dohodnou vydražitel, bývalý vlastník a dražebník.

 

Předání předmětu dražby však nebude provedeno dříve, než-li 5 pracovních dnů ode dne vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví dražebníkem vydražiteli. Záloha na náklady spojené s předáním předmětu dražby byla stanovena na částku 50.000,-Kč, kterou je vydražitel povinen uhradit společně s cenou dosaženou vydražením.

 

Upozornění pro osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo

 

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi toto své právo originálními listinami nebo úředně ověřenými kopiemi těchto originálů nejpozději do zahájení dražby.  Ti účastníci dražby, kteří mají předkupní právo všichni spoluvlastníci nebo ti, kteří mají zapsané předkupní právo na příslušném LV) jsou zvýhodněni tím, že jim stačí pouze dorovnat nabídku jiného účastníka dražby, který nemá předkupní právo. 

 
Dražebník: Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., IČ: 27224163, DIČ: CZ27224163

zastoupená jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, provozovna Bezručova 249, 280 01 Český Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, hora@bussmark.cz, www.bussmark.cz

 

 


 

DATUM: 16.01. 2019
ČAS: 15:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dodatek č.1
dražební vyhláška
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
ozn o upuštění
půdorys
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněChci dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

05.11.2018 od 15:00

06.11.2018 od 15:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 579
Přihlášení účastníka dražby

Email
Heslo

Zapomenuté heslo   Registrace


KONTAKTY

KONTAKTNÍ OSOBY:

ŘEDITEL SEKCE 

MILOŠ HORA 

MOBIL: 602 14 14 04

E-MAIL: hora@bussmark.cz

             
            

JSME VÁM K DISPOZICI: DENNĚ OD 11:00HOD. DO 16:00HOD.
HLEDÁME - VYKUPUJEME

BYTY - RODINNÉ DOMY - ČINŽOVNÍ DOMY - CHATY - NEBYTOVÉ PROSTORY