Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2 v zástavbě, v Praze 10 Dolní Měcholupy

Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2  v zástavbě v Praze 10 Dolní Měcholupy   


Soudní odhad ceny pozemku: 51.100.000,-Kč

Vyvolávací cena: 38.000.000,-Kč !!! 


 

Místo, datum a čas zahájení dražby

18.7.2018 od 14:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o.,

Štúrova 1701/55,  Praha 4 – Krč.

 

Nejnižší podání:          38.000.000,-Kč

Minimální příhoz:               10.000,-Kč

Dražební jistota:            2.000.000,-Kč


 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.      11.7. .2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  2.       12.7.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. – doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  3. Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky, cena prohlídky 1.000,-Kč. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04,

Zástavce příkladně spolupracuje s dražebníkem, je možná prohlídka pozemků bez omezení.  Po úhradě ceny dosažené vydražením bude předmět dražby předán vydražiteli bez komplikací a zbavený všech omezení vlastnických práv!!!

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

Předmětem dražby  jsou nemovitosti v majetku dlužníka – zástavce a nemovitosti v majetku navrhovatele:

       -  parcela 581/1 o výměře  21770m2, trvalý trávní porost

        v části  C LV omezení vlastnického práva je zapsáno:

       Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 50.000,-Kč M. Dohnal  pov. k ½ parc.   581/1

         Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč M.Dohnal  pov.   k ½ parc.  581/1

      Vše zapsáno na LV  č. 662 u Kat. úřadu pro hlavní město Prahu, Kat. prac. Praha, obec Praha, kat. území Dolní Měcholupy

Po doplacení celé ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby vymazána!!!

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 51.100.000,-Kč.

Popis a stav předmětu dražby :

Předmětem dražby je pozemek  p.č.581/1 s příslušenstvím (trvalé porosty). Pozemek je situovaný v k.ú. Dolní Měcholupy a  tvoří volnou plochu v dané lokalitě  hl. m. Prahy, při místní komunikaci „Kutnohorská“. V kontextu širšího okolí se jedná o oblast, která se vyznačuje svým charakterem dle platného ÚP jako oblast rozvoje pro účely bydlení. Celková plocha pozemku p.č.581/1 je 21.770,- m2, k.ú. Dolní Měcholupy , je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením). Dopravní obslužnost dané oblasti je dobrá. Komunikace „Kutnohorská“, tvoří páteřní obslužnou komunikace dané oblasti. Inženýrské sítě jsou zavedené v dostupné vzdálenosti.

Plocha pozemku tvoří souvislou plochu. Oblast není zasažena významnými negativními ekologickými vlivy. Přístup k pozemku je možný z okolních obslužných komunikací.

Pozemek  p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy je začleněný v platném územním plánu v území s typem využití OP/OB a ZMK/ZP. Využití pozemků je přípustné pouze v intencích podmínek stanovených platným územním plánem. Celková plocha pozemku p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy, je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením).

Daná oblast je určena svým charakterem jako oblast rozvoje bydlení. Aktuálně město Praha připravuje nový územní plán (tzv. Metropolitní plán). Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018. V navrženém novém územním plánu je předmětný pozemek p.č. 581/1, k.ú. Dolní Měcholupy začleněný v zastavitelném území větší plochou (odborný odhad znalce 50%).


DATUM: 18.07. 2018
ČAS: 14:00
TYP: Nedobrovolná dražba

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dražební vyhláška
foto1
LV
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Chci dražit osobněNelze dražit po telefonuNelze dražit prostřednictvím internetu


Položky dražby:

Počet zobrazení: 204