Aukční centrum Bussmark | NABÍDKY

Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2 v zástavbě, v Praze 10 Dolní Měcholupy

Atraktivní pozemek o rozloze: 21.770,- m2  v zástavbě v Praze 10 Dolní Měcholupy   


Soudní odhad ceny pozemku: 51.100.000,-Kč

Vyvolávací cena: 29.000.000,-Kč !!! 


https://www.drazebniweb.cz/drazba/45/atraktivni-pozemek-o-rozloze-21770--m2-v-praze-10.html


 

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Zahájení dražby:  18.09.2018 v 15:00 hod.

Ukončení dražby: 20.09. 2018 v 15:00 hod.

 

Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

                                                                            IV.

Nejnižší podání:  29.000.000,- Kč

Dražební jistota:    2.000.000,- Kč.

Minimální příhoz:       10.000,- Kč

                                                                             V.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby

  1.      11.09.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  2.      12.09.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. – doporučení po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním prohlídky.
  3. Individuálně - po předchozí tel. dohodě nejméně 48 hod. před termínem prohlídky, cena prohlídky 1.000,-Kč. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04

Zástavce příkladně spolupracuje s dražebníkem, je možná prohlídka pozemků bez omezení.  Po úhradě ceny dosažené vydražením bude předmět dražby předán vydražiteli bez komplikací a zbavený všech omezení vlastnických práv!!!

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby                                                                             

                                                                            VI.

Více ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka a na www.bussmark.cz .

 

 

Nezbytné podmínky účasti na dražbě:

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.drazebniweb.cz

 

Lhůta a způsob složení dražební jistoty:

1) Bezhotovostně na bankovní účet

Dražební jistotu může složit ověřený uživatel portálu www.drazebniweb.cz od třicátého dne před zahájením dražby do zahájení dražby. Dražební jistota je složena až připsáním na účet dražebníka. Účet pro složení dražební jistoty je: 601412/5500 jako variabilní symbol je číslo dražby v systému www.drazebniweb.cz, specifický symbol je IČ nebo rodné číslo dražitele a do poznámky se uvádí označení předmětu dražby – Pozemky Dolní Měcholupy

Doklad o složení dražební jistoty není po dražiteli vyžadován, jako doklad slouží výpis z účtu dražebníka.

2) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty.

V tomto případě složení dražební jistoty je dražitel povinen ve lhůtě od třicátého dne před zahájením dražby předat dražebníkovi originál záruční listiny nejpozději však v šestnáct hodin pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni zahájení dražby. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše dražební jistoty, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 160 dnů ode dne ukončení dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163  se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč,  Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce.

 

Vrácení dražební jistoty

Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli, bude složená dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby na účet, který je uveden v registračním formuláři, pokud tam uveden není, tak na účet, ze kterého byla dražební jistota poslána, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady dražitele. V případě složení dražební jistoty formou bankovní záruky bude záruční listina vrácena v sídle dražebníka anebo zaslána na náklady dražitele poštou.

                                                                          

Způsob registrace účastníků dražby (dražitelů):

Registrace občana ČR, osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby se sídlem na území ČR

Uživatel se registruje na portálu elektronických dražeb. V registračním formuláři si zvolí svůj email a heslo, vyplní podle pokynů tam uvedených své identifikační údaje, seznámí se a vysloví souhlas s Dražebním řádem portálu www.drazebniweb.cz a stiskem tlačítka registraci potvrdí. Při registraci na portál je zaslán ověřovací e-mail pro ověření vlastnictví e-mail adresy a souhlasu s registrací.

Po podání přihlášky k dražbě je zaslán e-mail s odkazem na stažení formuláře pro ověření totožnosti.

Na tomto registračním formuláři:

- doplní datum a místo, nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle doporučenou poštou na adresu: Aukční centrum Bussmark s.r.o. Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, 

Po obdržení a kontrole údajů bude uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel.

Registraci lze provést po předchozí dohodě rovněž osobně v sídle dražebníka. (Pozn.: Ověřený uživatel se může přihlašovat (zapisovat) do všech dražeb na portále www.drazebniweb.cz , aniž by se musel znovu registrovat.) Registrace cizince a právnické osoby se sídlem mimo ČR Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR se předem kontaktují u dražebníka. Tento cizinec či

právnická osoba se sídlem mimo ČR poté podle pokynů dražebníka vyplní registrační formuláře na www.drazebniweb.cz

                                                                      

 

Zápis do dražby :

Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál www.drazebniweb.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle §3 a §36 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Na email uvedený při registraci obdrží číslo(a) účtu, na který je možno zaplatit dražební jistotu a variabilní symbol, který uvede do příkazu k úhradě či pokladní složenky. Jako specifický symbol uvede rodné číslo (u fyzické osoby) anebo IČ (u právnické osoby), do poznámky uvede předmět dražby. Je-li dražební jistota připsána na účet dražebníka do 16 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby a splní-li účastník dražby ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník účastníka dražby do dražby. Zprávu o tom, že je účastník dražby zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána účastníku dražby na emailovou adresu, uvedenou v registraci.

                                                                                    

Způsob elektronické dražby:

Elektronická dražba proběhne dle Zákona 26/2000 Sb. v platném znění od nejnižšího podání směrem nahoru. Účastníci elektronické dražby mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby. Účastníci elektronické dražby jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Účastníci elektronické dražby nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na účastníky dražby, kteří mají k dražené nemovitosti předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky elektronické dražby, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do elektronického dražebního systému a tímto systémem zaznamenáno.

Dražba se koná, dokud účastníci elektronické dražby činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas ukončení dražby. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv účastníkem elektronické dražby podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep účastníkovi elektronické dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli elektronické dražby zaslán email s oznámením této skutečnosti.

O prodloužení o 1h při nedostupnosti dražební síně informuje licitátor pouze prostřednictvím záznamu v logu, nikoliv e-mailem. Obecně se v průběhu dražby neodesílají e-maily, aby nedocházelo k omezování výkonu a dostupnosti.

Odhlášení z dražby: Účastník elektronické dražby, který se rozhodne v dražbě nepokračovat,  nemůže se odhlásit z dražby.

 

Elektronická dražba bude provedena dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě a Dražebního řádu internetového portálu www.drazebniweb.cz.

 

 

 

Zástavce příkladně spolupracuje s dražebníkem, je možná prohlídka pozemků bez omezení.  Po úhradě ceny dosažené vydražením bude předmět dražby předán vydražiteli bez komplikací a zbavený všech omezení vlastnických práv!!!

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby

Předmětem dražby  jsou nemovitosti v majetku dlužníka – zástavce a nemovitosti v majetku navrhovatele:

       -  parcela 581/1 o výměře  21770m2, trvalý trávní porost

        v části  C LV omezení vlastnického práva je zapsáno:

       Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 50.000,-Kč M. Dohnal  pov. k ½ parc.   581/1

         Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 20.000.000,-Kč M.Dohnal  pov.   k ½ parc.  581/1

      Vše zapsáno na LV  č. 662 u Kat. úřadu pro hlavní město Prahu, Kat. prac. Praha, obec Praha, kat. území Dolní Měcholupy

Po doplacení celé ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby vymazána!!!

Hodnota předmětu dražby:

Hodnota nemovitého majetku byla stanovena soudním znalcem na částku ve výši 51.100.000,-Kč.

Popis a stav předmětu dražby :

Předmětem dražby je pozemek  p.č.581/1 s příslušenstvím (trvalé porosty). Pozemek je situovaný v k.ú. Dolní Měcholupy a  tvoří volnou plochu v dané lokalitě  hl. m. Prahy, při místní komunikaci „Kutnohorská“. V kontextu širšího okolí se jedná o oblast, která se vyznačuje svým charakterem dle platného ÚP jako oblast rozvoje pro účely bydlení. Celková plocha pozemku p.č.581/1 je 21.770,- m2, k.ú. Dolní Měcholupy , je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením). Dopravní obslužnost dané oblasti je dobrá. Komunikace „Kutnohorská“, tvoří páteřní obslužnou komunikace dané oblasti. Inženýrské sítě jsou zavedené v dostupné vzdálenosti.

Plocha pozemku tvoří souvislou plochu. Oblast není zasažena významnými negativními ekologickými vlivy. Přístup k pozemku je možný z okolních obslužných komunikací.

Pozemek  p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy je začleněný v platném územním plánu v území s typem využití OP/OB a ZMK/ZP. Využití pozemků je přípustné pouze v intencích podmínek stanovených platným územním plánem. Celková plocha pozemku p.č.581/1, k.ú. Dolní Měcholupy, je rozdělena dle platného ÚP v poměru 40% OP/OB a 60% ZMK/ZP (poměr byl stanoven odborným odhadem znalce a nebyl stanoven geometrickým zaměřením).

Daná oblast je určena svým charakterem jako oblast rozvoje bydlení. Aktuálně město Praha připravuje nový územní plán (tzv. Metropolitní plán). Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj (SEA). Projednávání plánu by mělo začít na jaře 2018. V navrženém novém územním plánu je předmětný pozemek p.č. 581/1, k.ú. Dolní Měcholupy začleněný v zastavitelném území větší plochou (odborný odhad znalce 50%).


DATUM: 18.09. 2018
ČAS: 15:00
TYP: Nedobrovolná dražba opakovaná

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ZDE:
dodatek č.1
foto1
LV
Oznámení o konání dražby opakované
zn.posudek


Jak se mohu účastnit dražby?
Nelze dražit osobněNelze dražit po telefonuChci dražit po internetu


Prohlídky:

11.09.2018 15:00

12.09.2018 15:00

Položky dražby:

Počet zobrazení: 442